Milieuvriendelijke plaagbeheersing
in de akkerbouw & betrouwbaar
bodemonderzoek met advies op maat 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GROENE VLIEG Bio Control & Diagnostics bv

1. Geldigheid van deze voorwaarden
1.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden deze algemene
voorwaarden voor alle aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen, adviseringen en
uitvoeringen van opdrachten, gedaan door de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics aan c.q. voor wederpartijen,
zulks met uitsluiting van eventuele voorwaarden van laatstgenoemden.

2. Overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. De Groene Vlieg is eerst gebonden nadat een order schriftelijk door haar is bevestigd.
2.3. Naast het in het voorgaande lid gestelde geldt bovendien dat met de uitvoering van
opdrachten slechts behoeft te worden aangevangen na ontvangst van een door
opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging.
2.4. Orderbevestigingen ontvangen nadat met de uitvoering van de opdracht begonnen had
moeten zijn, zulks ter beoordeling van de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics, behoeven door haar niet te worden geaccepteerd; in dit geval stelt zij opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis.
2.5. De opdrachtgever is verplicht de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics tijdig alle informatie te verstrekken die nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren, zoals: a) de juiste ligging en
grootte van het perceel c.q. de percelen waarop de behandeling moet worden uitgevoerd,
alsmede de hierop te telen gewassen. b) De ligging en grootte van direct aangrenzende
percelen voor zover daar een waardgewas voor de toe te passen organismen geteeld wordt.
c) De tijdstippen en te bezigen middelen van behandelingen op het door de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics behandelen perceel die voor het door haar toe te passen middel schadelijk kunnen zijn.

3. Levertijden
3.1. Levertijden worden bij benadering vastgesteld.
3.2. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak
geven op schadevergoeding.
3.3. Levertijden voor levende organismen kunnen door de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics ten alle tijde wordenaangepast aan het produktieverloop. Aanpassing van een levertijd zal zo tijdig mogelijk aan
de afnemer worden gemeld.

4. Transport en risico
4.1. Goederen en organismen worden franco huis geleverd. In geval van export geldt
bovenstaande als franco expediteur binnen Nederland.
4.2. Alle goederen en organismen welke geleverd worden reizen van het ogenblik van
verlaten van het bedrijfsterrein voor risico van de koper c.q. opdrachtgever.

5. Aansprakelijkheid
5.1. De Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics verricht onderzoek en brengt adviezen uit alleen op voorwaarde dat de
opdrachtgever afstand doet van ieder recht op aansprakelijkstelling.
5.2. De Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het toepassen van door haar geleverde goederen of organismen indien dit afwijkt van de door
haar geadviseerde toepassingen, alsmede voor gevolgen van het niet of niet volledig
opvolgen van door haar verspreide, ten tijde van de levering geldende,
gebruiksvoorschriften.
5.3. Zodra aan één der partijen blijkt dat overmacht volledige nakoming harerzijds van de uit
de overeenkomst voortvloeiende verbintenis binnen de overeengekomen termijn en met de
overeengekomen middelen verhindert of dreigt te verhinderen, moet zij op straffe van verval
van het recht zich daarop te beroepen, hiervan onverwijld aan de wederpartij kennisgeven.
5.4. Na ontvangst van de in het voorgaande lid bedoelde kennisgeving is de wederpartij
bevoegd de overeenkomst op te zeggen, waardoor deze als ontbonden wordt beschouwd.
Maakt de wederpartij van haar bevoegdheid tot opzegging niet terstond gebruik, dan worden,
indien de partijen niet anders overeenkomen, de door hen overeengekomen termijn en
middelen geacht te zijn de termijn en de middelen binnen c.q. met welke het met de
betrokken overeenkomst beoogde effect nog te bereiken is.
5.5. Indien de uitvoering van een opdracht geen of een ongunstig resultaat heeft opgeleverd,
is de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics alleen dan tot schadevergoeding gehouden indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden ten gevolge van het niet aanwenden door de Groene
Vlieg Bio Control & Diagnostics van redelijke zorg ten aanzien van de wijze van toediening van het middel, het door haar gebruikte middel, de keuze van haar medewerkers of anderszins.
5.6. De opdrachtgever draagt de schade voortvloeiende uit het verstrekken aan de Groene
Vlieg Bio Control & Diagnostics van onvolledige of onjuiste informatie als bedoeld in art. 2 lid 5, een en ander behoudens de verplichting van de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics om overigens bij de uitvoering van deovereenkomst redelijke zorg als bedoeld in art. 5 lid 5 te betrachten.
5.7. de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics is verplicht zich zowel tegen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgeverals tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit de uitvoering van
overeenkomsten, te verzekeren.

6. Reclames
6.1. Reclames dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of organismen te
worden ingediend, of binnen één maand na beëindiging van de uitvoering van de opdracht.
Na deze termijn behoeven geen reclames meer te worden geaccepteerd.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1. Tenzij bij overeenkomst anders is bepaald moeten nota’s van de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics binnen één maand na faktuurdatum zijn voldaan, zonder kortingen. Schuldvergelijking is niet
toegestaan.
7.2. Bij latere betaling is, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, rente verschuldigd op
basis van 1% voor elke maand of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldag.
7.3. Klachten ontheffen de koper c.q. opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen.
7.4. Indien de koper c.q. opdrachtgever nalatig is om aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen, komen eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inningskosten te zijnen
laste.
7.5. De Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics behoudt zich het recht voor om onder rembours te leveren aan haar onbekende kopers c.q. opdrachtgevers, alsmede om onder rembours te leveren aan kopers
c.q. vooruitbetaling te vereisen van opdrachtgevers indien dezen in een eerder geval
gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning door de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics nodig maakten, dan wel meer dan een half jaar na de vervaldag ondanks aanmaningen nog niet hadden betaald.
7.6. Indien er een prijs per te behandelen oppervlakte is overeengekomen kan, als de te
behandelen oppervlakte afwijkt van de opgegeven oppervlakte, het te betalen bedrag door
de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics aan de te behandelen c.q. behandelde oppervlakte worden aangepast.
7.7. Ten aanzien van bestrijdingsopdrachten met insekten als bestrijdingsmiddel geldt dat als
aan het te behandelen perceel direct een ander perceel met eveneens een waardgewas voor
het betrokken insekt grenst, het oppervlak van dit andere perceel als te behandelen wordt
meegerekend voor 100% als er geen andere bestrijding van de betrokken plaag plaats vindt,
en voor 50% als de betrokken plaag er chemisch wordt bestreden zodanig dat de als
bestrijdingsmiddel toegepaste insekten geen schade hiervan ondervinden.
7.8. Bij orders beneden 150,- euro netto kan 10,- euro orderkosten in rekening worden
gebracht.

8. Annulering
8.1. Wordt een order geannuleerd dan heeft de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics het recht 10% van het orderbedrag in rekening te brengen, dan wel het bedrag der reeds gemaakte kosten plus
winstderving indien dit de genoemde 10% te boven gaat.
8.2. Wordt een bestrijdingsopdracht geannuleerd nadat een begin is gemaakt met de
uitvoering van de bestrijding dan heeft de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics, in afwijking van het bovenstaande, het recht het volle bedrag in rekening te brengen.

9. Geheimhouding
9.1. De inhoud van in opdracht uitgebrachte adviezen en de resultaten van in opdracht
uitgevoerde waarnemingen zullen door de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics uitsluitend aan de betrokken opdrachtgever worden medegedeeld; tegenover derden zal de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics hierover geheimhouding betrachten tenzij opdrachtgever schriftelijk hiervan ontheffing heeft gegeven.
9.2. In uitzondering op artikel 9.1 is de Groene Vlieg Bio Control & Diagnostics wettelijk verplicht om bij officieel AMonderzoekgeconstateerde besmettingen te melden aan de Plantenziektekundige Dienst.

10. Geschillen
10.1. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien kunnen uitsluitend aanhangig
worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Rotterdam.
Deze algemene voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 12.02.2004

© 2013 De Groene Vlieg | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Contact

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren