Milieuvriendelijke plaagbeheersing
in de akkerbouw & betrouwbaar
bodemonderzoek met advies op maat 

Nieuws

 • 31 jan 2019

  Handboek Bodem en Bemesting

  CBAV

Handboek Bodem en Bemesting
 • 31 jan 2019

  Landelijke pootaardappeldag 2019

  Emmeloord

Landelijke pootaardappeldag 2019
 • 30 jan 2019

  Bijeenkomst V.V.B.

  Tholen

Bijeenkomst V.V.B.

31 jan 2019

Handboek Bodem en Bemesting

Het Handboek Bodem en Bemesting biedt concrete adviezen en handvatten over bodembeheer voor telers en adviseurs. Het handboek bevat de bemestingsadviezen zoals voorheen opgenomen in de "Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen" en nieuwe adviezen en handvatten op allerlei gebieden van bodembeheer.

Het handboek is bedoeld voor telers en alle andere personen betrokken bij het beheer van bodem in de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt. Het handboek is opgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV) met financiering vanuit het Masterplan Mineralen Management van het Productschap Akkerbouw en de PPS Bodem (ministerie van EZ). Het handboek zal in de komende jaren blijvend worden geactualiseerd en uitgebreid met financiering door de Branche Organisatie Akkerbouw en de PPS Bodem.

De opgenomen bemestingsadviezen zijn vastgesteld door de CBAV. Benadrukt moet worden dat de vermelde adviezen een gemiddelde situatie betreffen. Op basis van eigen ervaringen en kennis kunnen ze aan de eigen situatie worden aangepast. Dit handboek geeft hiervoor handvatten in de vorm van voetnoten en aanvullende opmerkingen. Een bemestingsadvies is dus duidelijk meer dan een enkel getal. De bemestingsadviezen hebben een landbouwkundige grondslag, d.w.z. gebruik van het advies leidt tot een economisch optimaal resultaat. De bemestingsadviezen in het handboek gaat nog niet in op de gevolgen van toepassing van adviezen onder de huidige mineralenwetgeving. De adviezen zijn namelijk gewasgericht terwijl het mineralenbeleid veel meer op bedrijfsniveau wordt ingevuld. Of toepassing van een advies bij een bepaald gewas leidt tot knelpunten, hangt in sterke mate af van de bouwplansamenstelling en de meststofkeuze en –toedieningswijze. In de toekomst zullen we hier wel meer aandacht aan gaan besteden.

Onderstaande bijlage bevat de beoordelingssystematiek die de CBAV gemaakt heeft voor bemestingsadviezen in het Handboek Bodem en Bemesting. De systematiek is opgesteld om te laten zien in hoeverre een advies wetenschappelijk is onderbouwd, hoe actueel dat advies nog is en om als CBAV beter aan te sluiten bij de praktijk.

Link Handboek Bodem en Bemesting

 

De Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV) staat onder voorzitterschap van LTO-Nederland, terwijl Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR het secretariaat voert. De CBAV is samengesteld uit vertegenwoordigers van onderzoek, voorlichting en bedrijfsleven. De CBAV bestaat uit de volgende personen:

E. Michiels (voorz.)

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)

J. de Haan (secr.)

WUR Open Teelten

W. van Geel

WUR Open Teelten

J. Schröder

WUR Agrosysteemkunde

P. Wilting

Instituut voor Rationele Suikerproduktie (IRS)

R. Postma

Nutriënten Management Instituut (NMI)

H. Brinks

Delphy

A. Reijneveld

Eurofins Agro

G. Dubben

Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)

J. Peltjes

HLB Research & Consultancy

 

© 2013 De Groene Vlieg | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Contact

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren